Polystyrenový lepicí gel pro modeláře 20g

Mnohostranně použitelný lepicí gel s vysokou viskozitou k modelářským účelům. Vysoká pevnost během chvilky. Vodě, chemicky a UV záření odolný. Nestéká, vhodný na svislé plochy. Vhodný pro všechny modelářské tvrdé pěny a na kombinované materiály (sklo, plsť, dřevo). Brousitelný a lakovatelný. Bez zápachu, po vyschnutí průhledný.

Můžeme doručit do:
18.6.2024
Skladem
Kód: WCPLM1X20
Značka: WoldoClean®
189 Kč 156,20 Kč bez DPH 945 Kč / 100 g
31mTHI4a8xL
  Varování
  (H315) Dráždí kůži.
  (H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
  (H335) Může způsobit podráždění dýchací cest.
 

Použití: Naneste rovnoměrně na lepený povrch až k okrajům. Po použití tubu dobře uzavřete.

Vhodné materiály: polystyren, Styrodur, Arcel, Elapor, Solidpor, Hypodur, Z-Foam, Depron, Selitron, EPO a EPP.

Skladujte v chladu a suchu ve svislé poloze.

Varování: Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zamezte vdechování par.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.  Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

UFI: UKM2-00GJ-U003-8V1S

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: