DeLonghi ESAM 6900 návod

Odvápňování

Když se objeví příslušny symbol, je zapotřebí přistoupit k odvápňování přístroje.

Dodržujte následující postup:

 1. Zapněte přístroj.
 2. Vstupte do menu programování stisknutím ikony vztahující se heslu menu: probírejte se hesly menu stisknutím příslušných ikon a až po volbu hesla “Odvápňování”. 
 3. Stiskněte ikonu vedle nápisu Ok pro volbu funkce. Opětovně stiskněte Ok pro potvrzení. 
 4. Displej zobrazí “VLOŽIT ODVÁPNOVAČ NAPlNIT NÁDRŽ NA VODU”. 
 5. 5. Vyprázdněte kompletně nádrž na vodu a vytáhněte změkčovací filtr (je-li ve vybavení); 
 6. Spusťte odvápňování stisknutím ikony Ok. 
 7. Program odvápňování se spustí a z dávkovače vody vy- chází odvápňovací tekutina. Program odvápňování auto- maticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávo- varu. Cyklus trvá asi 30 minut a je signalizován progresivní lištou, která se postupně zaplní a pak vyprázdní.
 8. “Vyplachování NAPlNIT NÁDRŽ”: Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čistou vodou a poté ji vložte zpět na původní mí- sto. 
 9. Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápňovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod dávkovač horké vody. 
 10. Stiskněte ikonu Ok pro spuštění vyplachování. Z dávkovače vytéká horká voda. 
 11. Když displej zobrazí “Odvápňování ukončeno Stisknout OK”, stiskněte ikonu Ok: přístroj se vypne. 
 12. Umístěte opětovně změkčovací filtr (pokud se používá),
  naplňte nádrž. Pro použití přístroje stiskněte tlačítko. 

Tekutý odvápňovač 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X750
Tekutý odvápňovač 5 litru
610,70 Kč bez DPH
739 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X5000

Čištění zásobníku kávové sedliny 

Displej signalizuje, že zásobník kávové sedliny je plný. Dokud nebude vyčištěný zásobník se- dliny, přístroj nemůže připravit kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnění zásobníku, i když tento není plný, pokud uběhlo 72 hodin od první přípravy kávy (aby odčítání 72 hodin bylo správné, hlavní vypínač přístroje nesmí být nikdy v pol. 0). Pro provedeni čištění (při zapnutém přístroji):

 • Otevřete servisní dvířka na přední straně, pak vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte a vyčistěte ji.
 • Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, je třeba dbát na to, aby se odstranili všechny zbytky, kte- ré se mohly usadit na dně: štěteček v dotaci je vybaven kartáčkem pro provedení této operace. 

Čištění odkapávací misky

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody v
podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody v odkapávací misce (obr. 44). Když je plovák viditelný, je nezbytné vyprázdnit a vyčistit odkapávací misku.
Pro vyjmutí odkapávací misky: 

 1. Otevřete servisní dvířka; 
 2. Vytáhněte odkapávací misku a zásobník kávové sedliny ; 
 3. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník kávové sedliny a umejte je; 
 4. Vložte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem kávové sedliny; 
 5. Zavřete servisní dvířka. 

Čištění vnitřních částí přístroje

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

 1. Pravidelně (přibližně každých 100 káv) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usa- zeniny kávy pomocí štětečku v dotaci a houbičky.
 2. Všechny zbytky vysajte vysavačem.

Čištění nádrže na vodu

Nádrž na vodu čistěte jednou za měsíc a při každé výměně změkčovacího filtru (je-li ve vybavení), postupujte následovně:

 1. Odstraňte filtr.
 2. Vyčistěte nádrž na vodu vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Opláchněte pod tekoucí vodou.
 3. Opláchněte a opětovně zasuňte filtr (je-li ve vybavení) do nádrže. Naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji.

Čištění hubic dávkovače kávy

 1. Pravidelně čistěte hubice dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku.
 2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory dávkovače kávy. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí párátka.

Čištění násypky pro sypání namleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypání namleté kávy. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku ve vybavení.

Čištění spařovače

Spařovač je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.

 1. Ubezpečte se, zda byl přístroj správně vypnutý (viz “Vypnutí”).
 2. Otevřete servisní dvířka.
 3. Vyjměte odkapávací misku a zásobník sedliny. 
 4. Stiskněte směrem dovnitř dvě červená uvolňovací tlačítka a současně vyjměte spařovač směrem ven. Pozor! Vypláchnout pouze vodou ŽÁDNÉ MYCÍ PROSTŘEDKY - ŽÁDNÁ MYČKA NA NÁDOBÍČistěte spařovač bez použití čistících prostředků, poněvadž by jej mohly poškodit.
 5. Ponořte spařovač přibližně na 5 minut do vody a potom jej
  opláchněte pod tekoucí vodou.
 6. Po vyčištění vložte spařovač zpět jeho nasunutím do držáku a na čep dole; potom stiskněte nápis PUSH, až uslyšíte zacvaknutí.
 7. Po zasunutí zkontrolujte, jestli se dvě červená tlačítka vysunuli směrem ven. 
 8. Vložte zpět odkapávací misku a zásobník sedliny.
 9. Zavřete servisní dvířka.
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.