Jak vyčistit vodní matraci?

Tekutý čistič, koncentrát, pro čištění vodních matrací. Pomáhá chránit vnitřní stranu vinylových matrací před vznikem nežádoucích zárodků.

Pokyny k použití:

Před prvním naplněním matrace přidejte 250 ml kondicionéru na 400 l vody (500 ml kondicionéru na 800 l vody). Používejte kondicionér každých 6 měsíců. Při dalším plnění použijte 125 ml kondicionéru na 400 l vody (na matrace o objemu 800 l použijte 250 ml kondicionéru). 

Použitá koncentrace: 200-500 mg/l.

Obsahuje Kvarterní C12-14 alkylmethylaminethoxylát methylchlorid 98 g/l.

Kondicionér pro vodní postele 250ml
147,90 Kč bez DPH
179 Kč

Kondicionér pro vodní postele vhodný pro vodní postele všech druhu. Kondicionér udržuje vodu...

WCKPV1X250

 

Varování

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Pří zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.